026 3340 6346

آموزشگاه کنکور پرسا

همایش های روانشانسی و انگیزشی

همایش انگیزشی دکتر امید حیدری خرداد 1397

دبیرستان نمونه دولتی آینده سازان

همایش دبیرستان فاطمه پزشکی

 

با حضور سرکار خانم مومنان و مهندس حاج کرم

همایش دبیرستان مهدیه

با حضور دکتر امید حیدری 

همایش جمع بندی درس فیزیک 

مهندس امید پاکباز