زیست شناسی

برای دانلود روی تصاویر کلیک کنید

دانلود تست های زیست شناسی پایه دهم

Z10F01
دانلود تست های فصل یک زیست پایه دهم
Z10F02
دانلود تست های فصل یک گوارش و جذب مواد
Z10F03
دانلود تست های فصل سه تبادل گازها(تنفس)
Z10F04
دانلود تست های فصل چهارم گردش مواد
Z10F05
دانلود تست های فصل پنج دفع مواد (کلیه)
Z10F06
دانلود تست های فصل شش گیاهی
Z10F08
دانلود تست های فصل هفت گیاهی

دانلود تست های زیست شناسی پایه یازدهم

سید مجتبی سادات رسول مشاور کنکور